Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o Państwa danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

Działając na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.elewacjekamienne.com.pl jest firma: PROKAM Piotr Szczeciński, z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewinowskiej 44b/k11. kod pocztowy: 03-684.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z przesłanek określonych w art. 6 RODO.

3. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest  PROKAM Piotr Szczeciński, z którym możliwy kontakt odbywa się za pośrednictwem e-mail: biuro@elewacjekamienne.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 03-684 Warszawa, ul. Lewinowskiej 44b/k11.

4. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

– obsługi zapytań, które są do nas kierowane (np. poprzez formularz kontaktowy)

– przygotowania oferty

– zawarcia i wykonania umowy

– kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług

– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) oraz obowiązków podatkowych i rachunkowych

windykacji należności

– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

5. Dane osobowe udostępniane są następującym odbiorcom:

podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, windykacyjne

– operatorzy pocztowi

organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w nawiązaniu do pkt. 9 przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

– przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.